Algemene Voorwaarden Ziso

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Ziso en klant, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

Ziso stelt de algemene voorwaarden ter beschikking van de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst. Op verzoek van de klant lichten wij de algemene voorwaarden mondeling toe.

De overeenkomst komt tot stand tussen de klant als werkgever en Vierstroom Hulp Thuis mede handelend onder Ziso als de bemiddelaar, na aanvaarding van het aanbod van Ziso door de klant zoals omschreven in deze voorwaarden ten bewijze waarvan beide partijen akkoord gaan met de bemiddelingsovereenkomst.


Begripsomschrijving

Ziso
Is bemiddelaar; Ziso is een label van Vierstroom Hulp Thuis B.V.

Klant
Is de opdrachtgever.

Ziso-hulp
Is de werknemer.

Bemiddelingsovereenkomst
Overeenkomst tussen Ziso en klant ter zake het bemiddelen van een hulp.

Arbeidsovereenkomst
de tussen de klant en Ziso-hulp gesloten overeenkomst ten zake van het afnemen van huishoudelijke hulp.


1     Klant

 1. Klant dient zich aan te melden bij Ziso via de website Ziso.nl, de Ziso-app of telefonisch.
 2. Bij boeking gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden en de Bemiddelingsovereenkomst, door de boeking af te ronden.
 3. Door het indienen van de aanvraag geeft klant Ziso toestemming haar werkzaamheden aan te vangen. De startdatum gaat naar wens van de klant, indien mogelijk per direct.
 4. De klant zal op de hoogte gesteld worden welke Ziso-hulp bemiddeld zal worden voor de hulp in huishouding en wanneer de startdatum zal zijn. Voor de startdatum dient de arbeidsovereenkomst tussen klant en Ziso-hulp getekend te worden.
 5. Indien de Ziso-hulp om welke reden dan ook niet aan de wensen van de klant voldoet, dient dit bekend gemaakt te worden aan Ziso en zal deze indien mogelijk een andere Ziso-hulp bemiddelen.
 6. De klant onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de Ziso-hulp.
 7. De klant verleent alle noodzakelijke medewerking om de Ziso-hulp  in staat te stellen de zorg te leveren. De Ziso-hulp moet de gelegenheid krijgen zijn/haar taak uit te voeren in een veilige werkomgeving.

2     Werkwijze Ziso

 1. De Ziso-hulp die zich aanmeldt bij Ziso als werkzoekende zal na ondertekening van het matchformulier in de database van Ziso worden opgenomen.
 2. Na ontvangst van een aanvraag van de klant bemiddelt Ziso een Ziso-hulp die aan de door klant opgegeven wensen voldoet. De klant wordt hier telefonisch of per mail van op de hoogte gesteld.
 3. Bij akkoord van de klant voor de Ziso-hulp zal Ziso de Ziso-hulp op de hoogte stellen van de bemiddeling en zullen de arbeidsovereenkomsten in drievoud verzonden worden naar de klant om deze samen met de Ziso-hulp in te vullen en te ondertekenen. Dit dient voor de eerste hulpinzet plaats te vinden in de vorm van een kennismaking en één exemplaar dient retour gezonden te worden aan Ziso.
 4. Ziso treedt op als bemiddelaar tussen klant en Ziso-hulp. Uitgaande van de hulpvraag beperkt de rol van Ziso zich tot het met elkaar in contact brengen van de klant en de Ziso-hulp en het bemiddelen van inval indien dit gewenst is bij afwezigheid van vaste Ziso-hulp. De klant en de Ziso-hulp gaan een arbeidsovereenkomst aan en vervullen daarmee de rol van respectievelijk werkgever en werknemer. Ziso zal op geen enkele wijze treden in de bij deze overeenkomst aan partijen toebedeelde bevoegdheden zoals:
  - de daadwerkelijke invulling en regeling van de werkzaamheden;
  - de beoordeling van de door de Ziso-hulp verrichte werkzaamheden;
  - de behandeling van wederzijdse klachten van de klant en de Ziso-hulp.

3    Privacy

 1. Ziso verwerkt persoonsgegevens van de klant uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4     Aansprakelijkheid

 1. Ziso is niet aansprakelijk voor het niet verschijnen van de Ziso-hulp op een gemaakte afspraak tussen klant en de Ziso-hulp.
 2. Ziso staat niet in voor de bereikbaarheid van de Ziso-hulp.
 3. Ziso is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade als gevolg van het wel of niet dan wel onjuist handelen van de Ziso-hulp.
 4. Indien de Ziso-hulp bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden materiële schade veroorzaakt of letselschade oploopt, dient de klant een beroep te doen op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of onvoldoende dekking heeft kan een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering die Ziso heeft afgesloten. Bij aanspraak op deze verzekeringsvorm wordt een eigen risico van € 250 gehanteerd.
 5. Voor de klant is het risico van zes weken doorbetaling bij ziekte van de Ziso-hulp afgedekt middels een speciaal door Vierstroom Hulp Thuis ontwikkelde verzekering. Hiervoor worden door Vierstroom Hulp Thuis geen extra kosten aan de klant in rekening gebracht. De verzekering wordt standaard aangeboden en is in de servicekosten opgenomen.

5    Klachten

 1. Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht bij  Ziso te worden ingediend.
 2. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen te alle tijde eerst met de Ziso-hulp besproken te worden. Bij ontevredenheid over de Ziso-hulp en de wens om een andere Ziso-hulp bemiddeld te krijgen dient de klant contact met Ziso op te nemen.
 3. Ziso zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht de klant van een reactie voorzien.

6    Facturatie

 1. Ziso factureert na afloop van elke 4 weken de geleverde huishoudelijke hulp. De facturen worden digitaal aan de klant verstrekt.
 2. De klant machtigt Ziso voor betaling door middel van automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt in de tweede week na afloop van de periode geïnd. Bij een mislukte incasso wordt de klant op de hoogte gesteld en deze kan dan verzuim voorkomen door binnen 1 week het verschuldigde bedrag alsnog zelf over te maken. Indien het bedrag niet kan worden geïnd is de klant van rechtswege in verzuim.
 3. In geval van betaling door middel van overschrijving dient de betaling binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim.
 4. Bij verzuim van betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Ziso is bij verzuim van betaling gerechtigd rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen aan de klant vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Ziso is in geval van wanbetaling gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan het aangestelde incassobureau of  een advocaat.
 5. Indien er geen betaling van de factuur plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in punt 6.2 en 6.3 zal de Ziso-hulp op de hoogte gesteld worden hiervan. De Ziso-hulp kan besluiten geen verdere werkzaamheden bij de klant uit te voeren tot de betalingen zijn voldaan.

7    Beëindiging overeenkomst
De bemiddelingsovereenkomst eindigt:

 1. Indien Ziso binnen 10 werkdagen na indiening van de aanvraag van de klant geen (beschikbare) Ziso-hulp heeft kunnen vinden die aan de door klant opgegeven wensen voldoet;
 2. Door eenzijdige opzegging van de bemiddeling en/of arbeidsovereenkomst door opdrachtgever of de Ziso-hulp; er geldt een opzegtermijn van 2 weken;
 3. Ziso kan de bemiddelingsovereenkomst opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 2 weken;
 4. Met wederzijds goedvinden.
 5. Indien een Wetwijziging plaatsvindt in de regeling dienstverlening aan huis zal Ziso eenzijdig de bemiddelingsovereenkomst beëindigen.

8    Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

Gegevens van de bemiddelaar, tevens uitbetalende partij:
Vierstroom Hulp Thuis mede handelend onder Ziso
Ondineschouw 15
2726 JS Zoetermeer
088-4003220

Werkzaamheden: Private hulp bij huishouden